Chính sách bảo mật

Created on 17 September, 2022 | 2,795 views | 2 minutes read

1. Thu thập thông tin

Bát Chánh Đạo thu nhập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi. Khi bạn đăng ký tài khoản trên trang của Bát Chánh Đạo, bạn sẽ cần nhập những thông tin sau:

2. Sử dụng thông tin

Bát Chánh Đạo sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập cho các mục đích chung:

Thông tin và tài khoản này của bạn sẽ được lưu trữ không thời hạn để bạn có thể gia hạn dịch vụ bất cứ lúc nào.

3. Cookies

Cookies là một lượng nhỏ dữ liệu, được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính. Cookies cho phép trang web hoặc hệ thống của các bên cung cấp dịch vụ nhận diện trình duyệt của bạn và lưu lại một số thông tin nhất định. Bát Chánh Đạo dùng cookies để hiểu và lưu trữ hoạt động của bạn và đáp ứng các nhu cầu của bạn tốt hơn cho lần truy cập sau.

4. Cung cấp thông tin cho bên thứ ba

Bát Chánh Đạo không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, thông tin không định danh của những người truy cập vào trang web có thể được sử dụng và cung cấp cho các bên khác nhằm mục đích marketing, quảng cáo hoặc mục đích sử dụng khác.

5. Lưu thông tin dữ liệu Bio Link

Bát Chánh Đạo không lưu thông tin dữ liệu BIO Link của người dùng.

Ngoài ra, chúng tôi có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp đặc biệt liên quan đến pháp luật hoặc khi hành động của bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ.

Updated on 17 September, 2022